Lớp học vip

Lớp học vip

Lớp vip dành cho những học viên có nhua cầu học lớp nhỏ 1 giảng viên – 1 học viên, hoặc nhóm từ 2-5 học viên. Nếu có yêu cầu. Học viên có thể liên lạc với bộ phận tuyển sinh của trung tâm để đăng ký !