Nội dung bài viết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BIÊN – PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực am hiểu về ngôn ngữ, đất nước, con người Hàn Quốc; và năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội.

 

 

​1. Mục tiêu đào tạo

    1.1. Mục tiêu chung

 Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực am hiểu về ngôn ngữ, đất nước, con người Hàn Quốc; và năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội.

   1.2. Chuẩn đầu ra sau khi hoàn thành chương trình đào tạo

     a) Kiến thức

 • Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ và sử dụng thành thạo các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của tiếng Hàn.
 • Nắm được những kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, lịch sử, chính trị và xã hội của đất nước Hàn Quốc.
 • Đạt chuẩn Topik cấp 4/6 (Test of proficiency in Korea), do Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc tổ chức thi và cấp chứng chỉ.
 • Có kĩ năng dịch và làm việc bằng tiếng Hàn trong các lĩnh vực, đặt biệt là kinh tế, thương mại.

    b) Kỹ năng

 • Giao tiếp được bằng ngôn ngữ tiếng Hàn.
 • Biên dịch và phiên dịch cơ bản tiếng Hàn – Việt, Việt – Hàn.
 • Thuyết trình hoặc diễn đạt các vấn đề bằng hai ngôn ngữ: Việt – Hàn, Hàn – Việt.
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

   c) Thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công việc.
 • Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ.
 • Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

  d) Vị trí sau khi tốt nghiệp khoá học (toàn khoá)

 • Biên phiên dịch viên tiếng Hàn (làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước).
 • Nhân viên hành chính hoặc thư ký văn phòng
 •  Hướng dẫn viên kiêm thông dịch viên (cho các công ty lữ hành du lịch).   
 • Giảng dạy tiếng Hàn (cho người Việt) và tiếng Việt (cho người Hàn).

  e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp khoá học

 • Có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và nhận học bổng theo học các bậc đào tạo tại Hàn Quốc theo các chuyên ngành khác nhau mà bản thân có ý định nghiên cứu.
 • Tự học tập, tự nghiên cứu các vấn đề để nắm vững kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Thời gian đào tạo: 8 tháng đến 1 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 800 tiết

4. Đối tượng tuyển sinh: tất cả các học viên có nhu cầu trở thành biên – phiên dịch tiếng Hàn hoặc có nhu cầu học tiếng Hàn, có mong mốn sử dụng tiếng Hàn phục vụ công việc.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

6. Thang điểm: Học viên kết thúc mỗi một chương trình sẽ phải tham gia kì thi phân cấp, mỗi cấp sẽ tổng hợp điểm và làm căn cứ cấp bằng

7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)

STT

순서

học phần

기호

Tên môn học

교과목명

Số

Tiết

시간

Ghi chú

주의

2. Khối kiến thức toàn khoá

800

 

2.1. Kiến thức kĩ năng tiếng ( cơ sở/ 8 cấp )

   한국어 기능 수업

 

 

1

KOR1

Tiếng Hàn nghe 1

한국어 듣기 1

 

 

2

KOR2

Tiếng Hàn nói 1

한국어 말하기 1

 

 

3

KOR3

Tiếng Hàn đọc 1

한국어 읽기 1

 

 

4

KOR4

Tiếng Hàn viết 1

한국어 쓰기 1

 

 

5

KOR5

Tiếng Hàn nghe 2

한국어 듣기 2

 

 

6

KOR6

Tiếng Hàn nói 2

한국어 말하기 2

 

 

7

KOR7

Tiếng Hàn đọc 2

한국어 읽기 2

 

 

8

KOR8

Tiếng Hàn viết 2

한국어 쓰기 2

 

 

9

KOR9

Tiếng Hàn nghe 3

한국어 듣기 3

 

 

10

KOR10

Tiếng Hàn nói 3

한국어 말하기 3

 

 

11

KOR11

Tiếng Hàn đọc 3

한국어 읽기 3

 

 

12

KOR12

Tiếng Hàn viết 3

한국어 쓰기 3

 

 

13

KOR13

Tiếng Hàn nghe 4

한국어 듣기 4

 

 

14

KOR14

Tiếng Hàn nói 4

한국어 말하기 4

 

 

15

KOR15

Tiếng Hàn đọc 4

한국어 읽기 4

 

 

16

KOR16

Tiếng Hàn viết 4

한국어 쓰기 4

 

 

17

KOR17

Tiếng Hàn nghe 5

한국어 듣기 5

 

 

18

KOR18

Tiếng Hàn nói 5

한국어 말하기 5

 

 

19

KOR19

Tiếng Hàn đọc 5

한국어 읽기 5

 

 

20

KOR20

Tiếng Hàn viết 5

한국어 쓰기 5

 

 

21

KOR21

Tiếng Hàn nghe 6

한국어 듣기 6

 

 

22

KOR22

Tiếng Hàn nói 6

한국어 말하기 6

 

 

23

KOR23

Tiếng Hàn đọc 6

한국어 읽기 6

 

 

24

KOR24

Tiếng Hàn viết 6

한국어 쓰기 6

 

 

25

KOR25

Tiếng Hàn nghe 7

한국어 듣기 7

 

 

26

KOR26

Tiếng Hàn nói 7

한국어 말하기 7

 

 

27

KOR27

Tiếng Hàn đọc 7

한국어 읽기 7

 

 

28

KOR28

Tiếng Hàn viết 7

한국어 쓰기 7

 

 

29

KOR29

Tiếng Hàn nghe 8

한국어 듣기 8

 

 

30

KOR30

Tiếng Hàn nói 8

한국어 말하기 8

 

 

31

KOR31

Tiếng Hàn đọc 8

한국어 읽기 8

 

 

32

KOR32

Tiếng Hàn viết 8

한국어 쓰기 8

 

 

2.2. Kiến thức biên – phiên dịch

   통.번역 기능 수업

200

 

1

KOR33

Phiên dịch tiếng Hàn (tin/ hợp đồng/ hội thoại,…)

통역 (뉴스, 계약, 회화)

 

 

2

KOR34

Biên dịch tiếng Hàn (tin/ hợp đồng/ hội thoại,…)

번역 (뉴스, 계약, 회화)

 

 

3

KOR35

Biên phiên dịch - Nghiệp vụ văn phòng

사무한국어

 

 

4

KOR36

Biên – phiên dịch thương mại

비즈니스 한국어 통번역

 

 

5

KOR37

Kĩ năng giải đề TOPIK nghe

 

 

6

KOR38

Kĩ năng giải đề TOPIK viết

 

 

7

KOR39

Kĩ năng giải đề TOPIK đọc

 

 

Tổng cộng toàn khóa

800

 

 

8. Khung chương trình

8.1 Kế hoạch đào tạo

STT

Mã HP

Tên học phần

Số Tiết

Ghi chú

 

 

Cp  1 ( 1 )

150

1 tiết = 1 tiếng

 

1

 

Tiếng Hàn nghe 1

한국어 듣기 1

 

 

 

2

 

Tiếng Hàn nói 1

한국어 말하기 1

 

 

 

3

 

Tiếng Hàn đọc 1

한국어 읽기 1

 

 

 

4

 

Tiếng Hàn viết 1

한국어 쓰기 1

 

 

 

Cấp 2 ( 2)

150

 

 

5

 

Tiếng Hàn nghe 2

한국어 듣기 2

 

 

 

6

 

Tiếng Hàn nói 2

한국어 말하기 2

 

 

 

7

 

Tiếng Hàn đọc 2

한국어 읽기 2

 

 

 

8

 

Tiếng Hàn viết 2

한국어 쓰기 2

 

 

 

9

 

Dịch 1

통.번역 1

 

 

 

Thi hết cấp (lần 1) (시함 1)

 

 

 

Học viên phải đảm bảo kiến thức tiếng Hàn sơ cấp 1/6

 

Cấp 3 (3 )

150

 

 

1

 

Tiếng Hàn nghe 3

한국어 듣기 3

 

 

 

2

 

Tiếng Hàn nói 3

한국어 말하기 3

 

 

 

3

 

Tiếng Hàn đọc 3

한국어 읽기 3

 

 

 

4

 

Tiếng Hàn viết 3

한국어 쓰기 3

 

 

 

Cấp 4 (4 )

     150

 

 

5

 

Tiếng Hàn nghe 4

한국어 듣기 4

 

 

 

6

 

Tiếng Hàn đọc 4

한국어 읽기 4

 

 

 

7

 

Tiếng Hàn nói 4

한국어 말하기 4

 

 

 

8

 

Tiếng Hàn viết 4

한국어 쓰기 4

 

 

 

9

 

Dịch 2

통.번역 2

 

 

 

THI HẾT CẤP (lần 2) 시험 2

 

 

 

Học viên phải đạt tối thiểu trình độ sơ cấp 2/6

 

Cấp 5 (5 )

 

 

 

1

 

Tiếng Hàn nghe 5

한국어 듣기 5

 

 

 

2

 

Tiếng Hàn nói 5

한국어 말하기 5

 

 

 

3

 

Tiếng Hàn đọc 5

한국어 읽기 5

 

 

 

4

 

Tiếng Hàn viết 5

한국어 쓰기 5

 

 

 

Cấp 6 (6 )

 

 

 

5

 

Tiếng Hàn nghe 6

한국어 듣기 6

 

 

 

6

 

Tiếng Hàn nói 6

한국어 말하기 6

 

 

 

7

 

Tiếng Hàn đọc 6

한국어 읽기 6

 

 

 

8

 

Tiếng Hàn viết 6

한국어 쓰기 6

 

 

 

9

 

Dịch 3

통.번역 3

 

 

 

THI HẾT CẤP ( lần 3) 시험 3

 

 

 

Học viên phải đạt trình độ tiếng Hàn cấp 3/6

 

Cấp 7 (7 )

 

 

 

1

 

Tiếng Hàn nghe 7

한국어 듣기 7

 

 

 

2

 

Tiếng Hàn nói 7

한국어 말하기 7

 

 

 

3

 

Tiếng Hàn đọc 7

한국어 읽기 7

 

 

 

4

 

Tiếng Hàn viết 7

한국어 쓰기 7

 

 

 

Cấp 8 (8 )

 

 

 

5

 

Tiếng Hàn nghe 8

한국어 듣기 8

 

 

 

6

 

Tiếng Hàn nói 8

한국어 말하기 8

 

 

 

7

 

Tiếng Hàn đọc 8

한국어 읽기 8

 

 

 

8

 

Tiếng Hàn viết 8

한국어 쓰기 8

 

 

 

9

 

Dịch 4

통.번역 4

 

 

 

THI HẾT CẤP ( lần 4) - 시험 4

 

Học viên phải đạt trình độ tiếng Hàn cấp 4/6

 

Cấp 9 (9 )

200

 

 

1

 

Biên dịch tiếng Hàn (tin/ hợp đồng/ hội thoại,…)

번역 (뉴스, 계약, 회화)

 

 

 

2

 

Phiên dịch tiếng Hàn (tin/ hợp đồng/ hội thoại,…)

통역 (뉴스, 계약, 회화)

 

 

 

3

 

Biên phiên dịch - Nghiệp vụ văn phòng

사무한국어

 

 

 

4

 

Biên – phiên dịch thương mại

비즈니스 한국어 통번역

 

 

 

Kĩ năng giải đề TOPIK

100

 

 

1

 

Kĩ năng giải đề TOPIK nghe

토픽 시험 문제 풀기 (듣기)

 

 

 

2

 

Kĩ năng giải đề TOPIK đọc

토픽 시험 문제 풀기 (읽기)

 

 

 

3

 

Kĩ năng giải đề TOPIK viết

토픽 시험 문제 풀기 (쓰기)

 

 

 

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA

880

 

 

 

Ghi chú:

 • Chương trình tuỳ tình hình có thể tuyển sinh riêng từng cấp (bao gồm 2 cấp nhỏ), học viên có đủ khả năng có thể tham gia thi hết cấp và vượt cấp.
 • Nếu tuyển sinh chia nhỏ thì tính 2 cấp 1 khoá, gọi theo tên Khoá học biên phiên dịch 1,2,3,4

 

8.2 Hướng dẫn thực hiện chương trình

1. Chương trình giáo dục đại học này được thiết kế dựa trên văn bản sau:

2. Yêu cầu đối với học viên và giảng viên

- Giáo viên phụ trách và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện đầy đủ các danh mục các học phần theo đúng quy định của khung chương trình đào tạo.

 - Đề cương chi tiết học phần kèm theo chương trình này là cơ sở để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nề nếp; thực hiện nội dung giảng dạy và nội dung của các đề thi kết thúc học phần.

- Giáo viên giảng dạy mỗi học phần có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao các nội dung dạy và học trong đề cương chi tiết môn học; đảm bảo chính xác phân phối tỷ lệ giờ: Lý thuyết, thảo luận, bài tập thực hành, tự học.

-Khi học xong các môn theo qui định trong khung chương trình đào tạo thì học viên mới được xét cấp bằng tốt nghiệp.

9. Mô tả vắn tắt nội dung và đề cương chi tiết các học phần

9.1 Mô tả vắn tắt các môn học

 

 1. Kĩ năng tiếng Hàn 1 (môn 1,2)

Sau khi hoàn thành cấp 1, học viên có thể thi đỗ Topik 1 – level 1 thuộc 800 từ vựng và một số cấu trúc ngữ pháp đơn giản. Ở trình độ này, học viên có thể nói được những câu cơ bản, nghe hiểu được những câu đơn giản trong sinh hoạt và cuộc sống thực tế về các chủ đề: giới thiệu bản thân, gọi thức ăn, mua đồ, sở thích, thời tiết, gia đình.

 

 1. Kĩ năng tiếng Hàn 2 (môn 3,4)

Sau khi hoàn thành cấp 2, học viên có thể đạt cấp độ topik 3 – level 3 học viên có vốn từ vựng tiếng hàn từ 1500 – 2000 từ. Học viên ở trình độ topik 1 –level 2 có thể hiểu  và sử dụng được các đoạn văn theo chủ đề,  tự tin giao tiếp bằng tiếng hàn  tại các nơi công cộng như ngân hàng, bưu điện…

 

 1. Kĩ năng tiếng Hàn 3 (môn 5,6)

Sau khi hoàn thành cấp 3, học viên có thể đạt cấp độ topik 3 – level 3, học viên sẽ không gặp trở ngại trong quá trình giao tiếp hằng ngày tại Hàn Quốc, có thể hiểu và biểu hiện cảm xúc của mình theo các chủ đề và viết thành đoạn văn, sử dụng các chức năng ngôn ngữ để duy trì mối quan hệ cộng đồng và sử dụng các thiết bị công cộng.

 

 1. Kĩ năng tiếng Hàn 4 (môn 7,8)

Sau khi hoàn thành cấp 4, học viên có thể đạt cấp độ topik 4 – level 4. Học viên đạt được trình độ này có thể đọc hiểu được nội dung các tờ báo bằng tiếng hàn, tự tin giao tiếp trong cuộc sống cũng như trong quá trình làm việc. Có thể dễ dàng tìm hiểu về văn hóa, con người của Hàn Quốc, từ đó có thêm nhiều mối quan hệ mới, biết thêm các kiến thức về xã hội và được sử dụng tiếng Hàn một cách thường xuyên.

 1. Lý thuyết dịch (thêm vào)

Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hiểu biết về các phương pháp dịch làm nền tảng trong việc biên dịch hoặc phiên dịch Hàn Việt, Việt Hàn.

 1. Tiếng Hàn Thương Mại

Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hiểu biết về các từ vựng chuyên ngành về kinh tế, thương mại, quản trị cũng như tìm hiểu tiếng Hàn chuyên ngành qua các hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế...

 1. Biên dịch tiếng Hàn

Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hiểu biết về dịch các tài liệu thực tế theo từng chủ đề : thuê nhà, ngoại thương, lĩnh vực chuyên môn (tập trung kinh tế, thương mại) v.v...theo phong cách văn phạm Hàn Quốc.

 1. Phiên dịch tiếng Hàn

Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hiểu biết về các kỹ năng khi phiên dịch thực tế, các tình huống dịch cũng như kỹ thuật cơ bản khi dịch.

 1. Biên Phiên dịch - Nghiệp vụ văn phòng

Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hiểu biết về các kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong văn phòng cũng như cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp, quản lý, lưu trữ tài liệu và cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng, phiên dịch được các tài liệu và tình huống sử dụng trong môi trường văn phòng.

 1. Kĩ năng giải đề TOPIK

Sau khi hoàn thành môn học, học viên có kĩ năng giải đề thi năng lực tiếng Hàn (Test of proficiency in Korea), do Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Học viên sẽ biết cách nhận định đề và các mẹo, phương pháp giải đề, trực tiếp thực hành giải đề sao cho có đủ kiến thức đạt trình độ Trung – cao cấp.

10. Giáo trình

Giáo trình và chương trình khung mỗi môn có bảng danh sách đi kèm

Biên soạn         

Nguyễn Di An (Việt)


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông