Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
83 2
HWAITING! TOPIK 2
H3.0576 T2, T4,T6 20h-21h30 22/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 2
H3.0503 T2, T4,T6 9h - 10h30 18/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
VIP-H1.0895 T2, T4,T6 20h-21h30 04/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 1
H2.0750 T2, T4,T6 14h - 15h30 11/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0145 T2, T4,T6 20h-21h30 15/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 1
H2.0917 T2, T4,T6 20h-21h30 15/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 3
H4.0245 T3, T5, T7 19h30-21h00 12/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1-3.0278 T2, T4,T6 21h - 22h30 11/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0669 T3, T5, T7 20h-21h30 09/07/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.275 T3, T5, T7 17h45-19h15 30/07/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-106 T3, T5, T7 19h30-21h30 05/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 2
H3.0942 T2, T4,T6 21h - 22h30 11/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 2
H3.0354 T3, T5, T7 20h-21h30 05/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
Tiếng Hàn Học xong đọc thạo T2, T4,T6 19h - 20h30 18/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0762 T2, T4,T6 9h - 10h30 06/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 2
H3.0539 T2, T4,T6 20h-21h30 08/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 1
H2.0313 T3, T5, T7 20h-21h30 05/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0106 T2, T4,T6 14h - 15h30 08/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0638 T2, T4,T6 19h - 20h30 08/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0523 T3, T5, T7 21h - 22h30 05/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 1
H2.0286 T2, T4,T6 20h-21h30 08/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0678 T2, T4,T6 21h - 22h30 06/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 3
H4.045 T2, T4,T6 21h - 22h30 08/07/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0789 T2, T4,T6 20h-21h30 08/07/2022
4 2
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING-4.227 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/06/2022
83 2
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1-3.0299 T2, T4,T6 20h-21h30 08/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 3
H4.0456 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022
83 2
HWAITING! TOPIK 4
H5.047 T2, T4,T6 21h - 22h30 27/06/2022
2 3
Topik2
TOPIK2.1918 T2, T4,T6 19h30-21h30 22/07/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.1270 T2, T4,T6 9h00-11h00 01/07/2022
2 3
Topik2
TOPIK2.1248 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1130 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1947 T7, CN 9h00-11h00 02/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1900 T2, T4,T6 19h30-21h30 03/06/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING I.1115 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 07/07/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1756 T7, CN 9h00-11h00 09/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1786 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1752 T3, T5, T7 17h45-19h15 12/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1761 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1585 T2, T4,T6 9h - 11h 01/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1428 T2, T4,T6 9h - 11h 03/06/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-118 T7, CN 18h - 20h 16/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-102 T3, T5, T7 9h - 11h 12/07/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-104 T7, CN 9h - 11h 09/07/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING!I-1112 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 13/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2145 T2, T4,T6 9h00-11h00 22/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2253 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI-2222 T3, T5, T7 17h45-19h15 09/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2389 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT HWAITING! I-2293 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 12/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2513 T3, T5, T7 9h - 11h 05/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2251 T3, T5, T7 9h - 11h 09/07/2022
90 4
HWAITING! 34 Cấp tốc
CT-HWAITING-34.2324 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 08/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2781 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2956 T3, T5, T7 17h45-19h15 23/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2986 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/06/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2909 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2207 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-I.2540 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-I.2234 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2133 T3, T5, T7 14h00-16h00 12/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2787 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/06/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT HWAITING! I - 2406 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 11/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2396 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2384 T7, CN 14h00-16h00 17/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2382 T3, T5, T7 17h45-19h15 07/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2383 T7, CN 9h - 11h 10/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2364 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2358 T2, T4,T6 14h00-16h00 09/07/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2309 T2, T4,T6 19h30-21h30 27/06/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2307 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2274 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 09/07/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2250 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3515 T3, T5, T7 17h45-19h15 12/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK 1 T3, T5, T7 17h45-19h15 12/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I-.3113 T3, T5, T7 9h00-11h00 06/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I-.3388 T2, T4,T6 9h00-11h00 25/07/2022
2 5
Topik2
TP2.3374 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
TPII-1-3208 T2, T4,T6 14h00-16h00 25/07/2022
2 5
Topik2
HWAITING!I2-3170 T7, CN 9h - 11h 08/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING!I-3170 T7, CN 14h-17h 29/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.353 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3837 T2, T4,T6 17h45-19h15 18/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3227 T3, T5, T7 19h30-21h30 26/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3820 T2, T4,T6 19h30-21h30 25/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.340 T3, T5, T7 18h00-19h30 04/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.3648 T3, T5, T7 14h00-16h00 05/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3667 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/06/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.376 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/06/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3211 T2, T4,T6 17h45-19h15 04/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3938 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 07/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.3157 T3, T5, T7 9h - 11h 09/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3391 T2, T4,T6 9h - 11h 01/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.3663 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3985 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3598 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/07/2022
1 5
Topik1
HWAITING-I.3939 T7, CN 9h00-11h00 09/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-3.3505 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/07/2022
2 5
HWAITING! TOPIK 2
TP2-3217 T2, T4,T6 9h - 11h 01/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING! TOPIK 34-3185 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.3230 T7, CN 15h-17h 09/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-3214 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/07/2022
3 5
Topik 3
CTTP3-3196 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TOPIK-I.4865 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TOPIK-I.4482 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!TOPIKI.4388 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING! TOPIK 34.4092 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/07/2022
2 6
HWAITING! TOPIK 2
TP2.4901 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TOPIK-I.4509 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/06/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING! TOPIK 3.4122 T3, T5, T7 19h30-21h30 12/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4117 T7, CN 15h-17h 09/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4098 T7, CN 9h00-11h00 05/06/2022
2 6
HWAITING! TOPIK 2
HWAITING! TOPIK2.4099 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/06/2022
2 6
HWAITING! TOPIK 2
HWAITING! TOPIK 2.4022 T3, T5, T7 17h30-19h30 05/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TPI.5580 T3, T5, T7 17h45-19h15 19/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5277 T2, T4,T6 9h - 11h 13/07/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING -3.5446 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5357 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.590 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5330 T2, T4,T6 17h30-19h30 03/06/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5112 T3, T5, T7 9h - 11h 09/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5741 T2, T4,T6 9h - 11h 10/06/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5752 T2, T4,T6 19h30-21h30 03/06/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5819 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/06/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5546 T7, CN 14h00-16h00 03/07/2022
2 7
Topik2
TP2.0876 T7, CN 14h00-16h00 25/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING-I.5849 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/07/2022
4 7
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING-4.5967 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/06/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5908 T3, T5, T7 18h00-19h30 09/07/2022
2 7
Topik2
TP2.5723 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5580 T7, CN 8h30-11h30 11/06/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5314 T3,T5 14h-17h 12/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5551 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.656 T2, T4,T6 9h - 11h 15/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.682 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/07/2022
3 8
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.6352 T2, T4,T6 9h - 11h 15/07/2022
3 8
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3-.644 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTTPI.6106 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6747 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6265 T2, T4,T6 17h30-19h30 04/07/2022
3 8
HWAITING! TOPIK 3
TP3.6345 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
TPI.6205 T3, T5, T7 17h45-19h15 05/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
TPI.6500 T7, CN 14h00-16h00 16/07/2022
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.644 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/07/2022
3 8
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.6847 T2, T4,T6 18h00-19h30 01/07/2022
2 8
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6151 T2, T4,T6 9h - 11h 27/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6132 T7, CN 9h - 11h 10/07/2022
4 8
HWAITING! TOPIK 4
TP4-6148 T2, T4,T6 18h00-19h30 18/07/2022
2 8
Topik2
TP2-6168 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6129 T2, T4,T6 9h - 11h 03/06/2022
2 8
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6137 T3, T5, T7 17h45-19h15 14/07/2022
2 8
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6131 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6130 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/07/2022
2 8
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6122 T3, T5, T7 19h30-21h30 12/07/2022
86 9
DAESANG TOPIK 34
OTTP34.7356 T2, T4,T6 17h45-19h15 06/07/2022
4 9
Topik 4
TOPIK-4.7158 T3, T5, T7 19h30-21h30 12/07/2022
90 9
HWAITING! TOPIK 34
TOPIKII-7374 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.7495 T2, T3, T4, T5, T6 13h30-16h30 18/07/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7320 T7, CN 14h00-16h00 11/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7913 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7781 T3, T5, T7 17h30-19h30 10/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7011 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7375 T3, T5, T7 9h00-11h00 16/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7183 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7812 T2, T4,T6 9h - 11h 15/06/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7885 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.757 T3, T5, T7 9h - 11h 23/06/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7541 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/06/2022
2 9
Topik2
HWAITING-2.7672 T7, CN 9h00-11h00 11/06/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7959 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022
3 9
Topik 3
HWAITING-3.7565 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/06/2022
86 9
DAESANG TOPIK 34
HWAITING-34.7356 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/06/2022
2 9
Topik2
TOPIK-2.7730 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7638 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7954 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/06/2022
3 9
Topik 3
HWAITING-TOPIK 3.7234 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/06/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7199 T2, T4,T6 17h45-19h15 11/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7111 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/06/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7751 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7343 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7433 T3, T5, T7 9h00-11h00 12/07/2022
90 9
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-3.7615 T3, T5, T7 17h45-19h15 19/07/2022
3 9
HWAITING! TOPIK 3 Cấp Tốc
CT HWAITING!3-7078 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/07/2022
89 9
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I-7031 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 27/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8768 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 19/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8640 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/07/2022
1 10
Topik1
TP1.8735 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/07/2022
3 10
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.8393 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/07/2022
2 10
Topik2
TP2.8951 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 25/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8373 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/07/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8709 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/07/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8103 T3, T5, T7 17h45-19h15 28/07/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8530 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.848 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8716 T3, T5, T7 9h00-11h00 21/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.8646 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.8117 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 26/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8960 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/06/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8963 T2, T4,T6 17h45-19h15 18/07/2022
10
KLPT
CTKLPT.821 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/07/2022
10
KLPT
KLPT.820 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 16/07/2022
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông