Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
TPI.091 T2, T4,T6 19h45-21h45 09/06/2023
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
TPI.0373 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/06/2023
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
TPI.0927 T2, T4,T6 20h30 - 22h 16/06/2023
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
TPI.0679 T3, T5, T7 20h - 22h 10/06/2023
1
HWAITING! TOPIK 5 Trực...
H5.0140 T3, T5, T7 19h30-21h30 03/06/2023
1
HWAITING! TOPIK 34 Trực...
TP34.0898 T3, T5, T7 19h30-21h30 03/06/2023
1
EPS TOPIK -Trực tuyến
EPS.0214 T2, T3, T4, T5, T6 14h00-16h00 08/06/2023
1
EPS TOPIK -Trực tuyến
EPS.0107 T2, T3, T4, T5, T6 9h00-11h00 13/06/2023
1
EPS TOPIK -Trực tuyến
EPS.0675 T2, T3, T4, T5, T6 19h30-21h30 01/06/2023
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
TPI.0564 T2, T4,T6 9h - 11h 31/05/2023
1
HWAITING! TOPIK 4 Trực...
TP4.0567 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/05/2023
1
HWAITING! TOPIK 34 Trực...
TP34.039 T3, T5, T7 9h - 11h 15/06/2023
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
TPI.0980 T3, T5, T7 18h - 20h 30/05/2023
1
HWAITING! TOPIK 2 trực...
H2.0737 T3, T5, T7 20h - 22h 08/06/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 34 Trực...
TP34.0813 T2, T4,T6 21h - 23h 07/06/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 2 trực...
H2.0433 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/05/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 2 trực...
H2.0941 T2, T4,T6 9h - 11h 08/06/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 4 Trực...
H4.0287 T3, T5, T7 20h-21h30 10/06/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 4 Trực...
H4.0838 T3, T5, T7 21h - 23h 10/06/2023
83 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1720 T2, T4,T6 19h45-21h45 16/06/2023
83 2
EPS -TOPIK
EPS.1235 T2, T3, T4, T5, T6 19h45-21h45 15/06/2023
83 2
EPS -TOPIK
EPS.1923 T2, T3, T4, T5, T6 17h45 - 19h45 15/06/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.189 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 08/06/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1634 T3, T5, T7 19h45-21h45 10/06/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.139 T2, T4,T6 9h - 11h 12/06/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-103 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 09/06/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-106 T3, T5, T7 19h45-21h45 15/06/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1756 T3, T5, T7 9h00-11h00 05/06/2023
90 3
DAESANG TOPIK II
DAESANG-TOPIK-II.2454 T2, T4,T6 19h45-21h45 09/06/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 5
HWAITING-TOPIK5.2929 T2, T4,T6 19h45-21h45 09/06/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2210 T2, T4,T6 19h45-21h45 02/06/2023
90 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2415 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 03/06/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2287 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/06/2023
89 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I.2829 T3, T5, T7 19h45-21h45 10/06/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2384 T7, CN 14h00-16h00 01/06/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2383 T3, T5, T7 9h - 11h 24/06/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.380 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3228 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 27/06/2023
89 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3267 T2, T4,T6 19h45-21h45 19/06/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.3973 T2, T4,T6 19h45-21h45 12/06/2023
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I-.3503 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/06/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3211 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 16/06/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-3160 T3, T5, T7 19h45-21h45 17/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4990 T3, T5, T7 18h - 20h 15/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4201 T3, T5, T7 19h45-21h45 08/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TP34.4609 T3, T5, T7 9h - 11h 30/05/2023
89 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TP34.4578 T2, T4,T6 19h45-21h45 05/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4273 T2, T4,T6 9h - 11h 19/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIKI.4687 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 05/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.414 T2, T4,T6 19h45-21h45 09/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4690 T3, T5, T7 9h - 11h 30/05/2023
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TOPIK 34.4228 T3, T5, T7 19h45-21h45 30/05/2023
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING! TOPIK 34.4092 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 05/06/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4117 T7, CN 15h-17h 10/06/2023
89 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING--TOPIK-34.575 T3, T5, T7 19h45-21h45 15/06/2023
89 6
EPS TOPIK Cấp tốc
EPS.582 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 22/06/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5365 T2, T4,T6 19h45-21h45 02/06/2023
89 6
EPS -TOPIK
EPS.5654 T2, T3, T4, T5, T6 17h45 - 19h45 30/05/2023
89 6
EPS TOPIK Cấp tốc
EPS.5586 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/06/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5241 T7, CN 15h-17h 10/06/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5108 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 30/05/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5522 T3, T5, T7 19h45-21h45 08/06/2023
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.5444 T2, T4,T6 9h - 11h 19/06/2023
90 7
EPS -TOPIK
EPS.63 T2, T3, T4, T5, T6 19h45-21h45 12/06/2023
3 7
HWAITING! TOPIK 3
VIP.6184 T3, T5, T7 9h - 11h 01/06/2023
3 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.690 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/06/2023
3 7
HWAITING! TOPIK 5
HWAITING-TOPIK5.6665 T2, T4,T6 19h45-21h45 19/06/2023
3 7
EPS -TOPIK
EPS.637 T2, T3, T4, T5, T6 17h45 - 19h45 12/06/2023
3 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6717 T2, T4,T6 9h00-11h00 02/06/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6642 T2, T4,T6 19h45-21h45 09/06/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6920 T3, T5, T7 19h45-21h45 08/06/2023
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6324 T2, T4,T6 17h30-19h30 02/06/2023
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6364 T2, T4,T6 19h45-21h45 16/06/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6137 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 06/06/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7266 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7792 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 06/06/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7503 T2, T4,T6 19h45-21h45 07/06/2023
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.7439 T7, CN 14h00-16h00 03/06/2023
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.7490 T2, T4,T6 19h45-21h45 28/06/2023
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.7350 T3, T5, T7 19h45-21h45 13/06/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.7632 T7, CN 14h00-16h00 24/06/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-7046 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/06/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9161 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 02/06/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9294 T3, T5, T7 19h45-21h45 13/06/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-TPI.9438 T2, T4,T6 9h - 11h 14/06/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9339 T2, T4,T6 14h00-16h00 09/06/2023
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông