Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
89 2
TOPIK I
TPI-805 T7, CN 14h00-16h00 15/01/2022
83 2
Tiếng Hàn học xong đọc...
H1.039 T3, T5, T7 21h - 22h30 11/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2.0278 T2, T4,T6 20h-21h30 03/01/2022
83 2
Tiếng Hàn học xong đọc...
H1.0565 T2, T4,T6 20h-21h30 03/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2.0399 T2, T4,T6 21h - 22h30 10/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2.054 T2, T4,T6 20h-21h30 10/01/2022
83 2
Tiếng Hàn trung cấp 2 -...
H5.0213 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-3.0719 T2, T4,T6 18h00-19h30 03/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3.0355 T3, T5, T7 19h30-21h00 06/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3.0992 T3, T5, T7 21h - 22h30 11/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3.0260 T2, T4,T6 20h-21h30 05/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3.095 T2, T4,T6 21h - 22h30 21/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2.0868 T3, T5, T7 19h30-21h00 06/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3.0969 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2.0166 T3, T5, T7 19h30-21h00 06/01/2022
83 2
Tiếng Hàn học xong đọc...
H1.095 T3, T5, T7 19h30-21h00 06/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2.0989 T2, T4,T6 20h-21h30 03/01/2022
83 2
Tiếng Hàn trung cấp 1 -...
H4.0432 T3, T5, T7 20h-21h30 13/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3-1-3.0719 T2, T4,T6 19h30-21h00 07/01/2022
83 2
Tiếng Hàn học xong đọc...
H1.092 T2, T4,T6 9h - 10h30 07/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3-0702 T2, T4,T6 20h-21h30 05/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-0494 T2, T4,T6 9h - 11h 05/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 2
H3.023 T3, T5, T7 20h-21h30 04/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-0334 T3, T5, T7 14h - 15h30 06/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-1-3.0516 T2, T4,T6 18h00-19h30 03/01/2022
83 2
Tiếng Hàn học xong đọc...
H1-3.0901 T2, T4,T6 20h-21h30 17/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-1-3.0261 T3, T5, T7 19h - 20h30 22/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-0936 T2, T4,T6 14h - 15h30 12/01/2022
83 2
Tiếng Hàn học xong đọc...
H1.0485 T2, T4,T6 14h - 15h30 12/01/2022
83 2
Tiếng Hàn sơ cấp 1
H2-07066 T2, T4,T6 9h - 10h30 14/01/2022
83 2
Tiếng Hàn trung cấp 2 -...
H5836 T2, T4,T6 20h-21h30 11/01/2022
89 3
TPI.120
TOPIK I T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021
2 3
TOPIK 2
TP2.146 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.118 T7, CN 18h - 20h 28/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.117 T2, T4,T6 17h45-19h15 22/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.116 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/11/2021
89 3
CT Topik I
CTTPI.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 25/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.115 T2, T4,T6 9h - 11h 22/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.108 T7, CN 14h00-16h00 28/11/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.104 T7, CN 9h - 11h 28/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.111 T3, T5, T7 17h45-19h15 23/11/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.103 T2, T4,T6 17h45-19h15 24/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.107 T7, CN 9h - 11h 27/11/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.106 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.102 T2, T4,T6 19h30-21h30 25/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.112 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/11/2021
2 3
TOPIK 2
TP2.145 T3, T5, T7 17h45-19h15 20/11/2021
89 3
CT Topik I
CTTPI.103 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/11/2021
89 3
TOPIK I
TPI.102 T3, T5, T7 9h - 11h 25/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2384 T7, CN 14h00-16h00 21/11/2021
2 4
TOPIK 2
TP2.2371 T2, T4,T6 17h45-19h15 24/11/2021
90 4
CT Topik II.1
CTTPII.2310 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 17/11/2021
90 4
TOPIK II.1
TPII.2358 T3, T5, T7 14h00-16h00 23/11/2021
89 4
CT Topik I
CTTPI.2406 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2395 T2, T4,T6 19h45-21h15 19/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2382 T3, T5, T7 19h45-21h15 18/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2250 T2, T4,T6 14h00-16h00 23/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2380 T3, T5, T7 14h00-16h00 23/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2397 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2383 T7, CN 9h - 11h 21/11/2021
90 4
TOPIK II.1
TPII.2374 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/11/2021
90 4
TOPIK II.1
TPII.2337 T2, T4,T6 19h45-21h15 24/11/2021
90 4
TOPIK II.1
TPII.2359 T2, T4,T6 9h - 11h 20/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2396 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2379 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/11/2021
89 4
CT Topik I
CTTPI.2293 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 22/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2381 T2, T4,T6 17h45-19h15 19/11/2021
89 4
TOPIK I
TPI.2357 T2, T4,T6 9h - 11h 17/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3205 T3, T5, T7 9h - 11h 19/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3160 T3, T5, T7 17h30-19h30 30/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3211 T2, T4,T6 17h45-19h15 29/11/2021
89 5
CẤP TỐC TOPIK I
CTTPI-3169 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3214 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3161 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021
3 5
TOPIK 3
TP3-3141 T2, T4,T6 17h45-19h15 29/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3204 T2, T4,T6 17h45-19h15 26/11/2021
4 5
TOPIK 4
TP4-3142 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/11/2021
89 5
TOPIK I
TPI-3193 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/11/2021
90 5
TOPIK II.1
TPII.1-3185 T3, T5, T7 19h30-21h30 02/12/2021
2 5
TOPIK 2
TP2-3170 T7, CN 9h - 11h 27/11/2021
2 6
TOPIK 2
TP2.4022 T3,T5 19h30-21h30 19/11/2021
90 6
TOPIK II.1
TPII.1.4092 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/11/2021
89 6
TOPIK I
TPI.4114 T7, CN 15h-17h 27/11/2021
89 6
TOPIK I
TPI.4098 T7, CN 9h - 11h 27/11/2021
89 6
TOPIK I
TPI.4096 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/11/2021
89 6
TOPIK I
TPI.4110 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/11/2021
89 6
TOPIK I
TPI.4084 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/11/2021
89 6
TOPIK I
TPI.4083 T3, T5, T7 17h30-19h30 25/11/2021
89 6
CẤP TỐC TOPIK I
CTTPI.4071 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/11/2021
89 6
Topik I
TPI.4023 T2, T4,T6 9h - 11h 19/11/2021
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI.9980 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/01/2022
10
KLPT
CTKLPT.921 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/01/2022
10
KLPT
KLPT.920 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 20/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI.9485 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/01/2022
3 10
HWAITING TOPIK 3-4
TPII-812 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI-810 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 19/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI-809 T3, T5, T7 17h45-19h15 20/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
CTTPI-807 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 18/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
CTTPI-806 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI-804 T7, CN 9h - 11h 15/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI-803 T3, T5, T7 9h - 11h 18/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI-802 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/01/2022
89 10
HWAITING TOPIK I
TPI-801 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/01/2022
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông