Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
83 1
HWAITING! TOPIK 3 trực...
H3.0550 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 3 trực...
H3.0403 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 4 Trực...
H4-.0579 T2, T4,T6 20h-21h30 06/02/2023
83 1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
H1.0914 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1 trực...
H1.0639 T2, T4,T6 21h - 22h30 15/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1 trực...
H1.086 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1 trực...
H1.0507 T3, T5, T7 9h - 11h 09/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 2 trực...
H2.0939 T2, T4,T6 19h - 21h 10/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 4 Trực...
H4.0838 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/01/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1 trực...
H1.0979 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/01/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0859 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H3.0628 T2, T4,T6 21h - 22h30 01/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H2.0225 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0571 T2, T4,T6 21h - 22h30 12/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1-.0310 T3, T5, T7 21h - 22h30 10/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0166 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/12/2022
83 1
HWAITING!TOPIK I
H1.0353 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK I
H1.0813 T3, T5, T7 21h - 22h30 01/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H2-1-3.0755 T3, T5, T7 20h-21h30 03/01/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0564 T2, T4,T6 9h00-11h00 13/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0223 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H2.0455 T2, T4,T6 20h-21h30 06/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.067 T2, T4,T6 21h - 22h30 16/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0699 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2173 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0878 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/12/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H4.0764 T2, T4,T6 9h - 10h30 24/02/2023
83 1
HWAITING! TOPIK 3 trực...
H3.0446 T2, T4,T6 9h - 10h30 10/03/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1561 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/02/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1866 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/01/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1364 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/01/2023
2 2
Topik2
TOPIK2.1950 T7, CN 9h - 11h 31/12/2022
90 2
HWAITING! 34 Cấp tốc
HWAITING34.1805 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/02/2023
90 2
HWAITING! 34 Cấp tốc
HWAITING34.1228 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1343 T2, T4,T6 17h30-19h30 20/01/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1855 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/02/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1255 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/01/2023
89 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1890 T2, T4,T6 9h - 11h 13/02/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITINGI.148 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1796 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/12/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1521 T3, T5, T7 9h - 11h 06/02/2023
2 2
Topik2
TOPIK2.1173 T3, T5, T7 17h45-19h15 31/12/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-106 T3, T5, T7 19h30-21h30 04/02/2023
89 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.1818 T3, T5, T7 17h45-19h15 26/01/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.1270 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/02/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1857 T3, T5, T7 17h30-19h30 18/02/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1752 T3, T5, T7 17h45-19h15 21/02/2023
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-104 T7, CN 14h00-16h00 31/12/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-103 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/01/2023
89 2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING!I-1112 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 21/02/2023
9 2
SOODA 1
GTCBH-101 T3, T5, T7 17h30-19h30 21/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2772 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2982 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.249 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2957 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2842 T3, T5, T7 19h30-21h30 24/11/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2232 T3, T5, T7 14h00-16h00 28/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2512 T3,T5 18h00 - 21h00 09/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI-299 T2, T4,T6 9h - 11h 10/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2625 T3, T5, T7 17h45-19h15 09/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2380 T3, T5, T7 14h00-16h00 26/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2513 T3, T5, T7 9h - 11h 07/02/2023
90 3
HWAITING! 34 Cấp tốc
CT-HWAITING-34.2324 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 09/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2909 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2207 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-I.2540 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT HWAITING! I - 2406 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 07/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2384 T7, CN 14h00-16h00 12/02/2023
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2381 T2, T4,T6 17h45-19h15 07/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2383 T3, T5, T7 9h - 11h 18/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2364 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2358 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/02/2023
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2307 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
19h30 - 21h30 T2, T4,T6 19h30-21h30 27/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3913 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I--.3634 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3859 T2, T4,T6 9h - 11h 10/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3293 T3, T5, T7 19h30-21h30 16/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3510 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/12/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3591 T3,T5 17h45-19h15 21/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3124 T3,T5 14h00-16h00 28/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3884 T2, T4,T6 17h45-19h15 20/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.369 T3,T5 19h30-21h30 28/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.32 T3,T5 18h00-19h30 23/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3575 T3,T5 9h - 11h 14/02/2023
4 4
Topik 4
TOPIK-4--.3630 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/02/2023
2 4
Topik2
HWAITING!I2-538 T7, CN 14h00-16h00 18/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I-34.3637 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I.3519 T3,T5 14h00-16h00 21/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
CT-HWAITING--I-.3439 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I-.3503 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3515 T3, T5, T7 17h45-19h15 21/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3113 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/02/2023
2 4
Topik2
TP2.3374 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
TPII-1-3208 T2, T4,T6 14h00-16h00 24/02/2023
2 4
Topik2
HWAITING!I2-3170 T7, CN 9h - 11h 11/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING!I-3170 T7, CN 14h-17h 12/02/2023
4 4
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING! TOPIK 4-3142 T3,T5 19h30-21h30 16/02/2023
2 4
Topik2
TP2--.3468 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.340 T3, T5, T7 18h00-19h30 25/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.3648 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3211 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3938 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.3157 T3, T5, T7 9h - 11h 11/02/2023
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3391 T2, T4,T6 9h - 11h 13/01/2023
1 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3939 T7, CN 9h00-11h00 18/02/2023
3 4
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.3505 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2023
2 4
HWAITING! TOPIK 2
TP2-3217 T2, T4,T6 9h - 11h 22/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.3230 T7, CN 15h-17h 25/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I-3169 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-3160 T3, T5, T7 18h00-19h30 23/02/2023
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK 1.3153 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/02/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4116 T2, T4,T6 15h-17h 08/02/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4690 T3, T5, T7 9h - 11h 14/02/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4684 T3,T5 19h30-21h30 14/02/2023
90 5
HWAITING! TOPIK 34
TP3.4609 T3, T5, T7 9h - 11h 06/02/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4928 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/02/2023
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TOPIK 34.4228 T3, T5, T7 19h30-21h30 04/02/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIKI.4684 T3,T5 19h30-21h30 31/12/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4954 T2, T4,T6 17h45-19h15 06/02/2023
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TOPIK34.4868 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/11/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4955 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/11/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4415 T7, CN 9h - 11h 12/02/2023
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING! TOPIK 34.4092 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/02/2023
2 5
HWAITING! TOPIK 2
TP2.4901 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/12/2022
2 5
HWAITING! TOPIK 2
TP2.4561 T2, T4,T6 17h45-19h15 07/12/2022
4 5
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING! TOPIK TP4.4420 T2, T4,T6 9h - 11h 28/11/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4117 T7, CN 15h-17h 11/02/2023
2 5
HWAITING! TOPIK 2
HWAITING! TOPIK2.4099 T2, T4,T6 17h45-19h15 09/12/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4083 T3, T5, T7 17h45-19h15 07/02/2023
89 5
HWAITING! TOPIK I cấp tốc
CTHWAITING! TOPIK I.4071 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 10/02/2023
2 5
HWAITING! TOPIK 2
HWAITING! TOPIK 2.4022 T3, T5, T7 17h30-19h30 09/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5772 T2, T4,T6 15h-17h 13/03/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6738 T2, T4,T6 14h00-16h00 03/02/2023
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.5722 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5449 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5552 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/02/2023
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.5845 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5762 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/02/2023
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING--TP34.5552 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/02/2023
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-TP34.5854 T7, CN 9h00-11h00 26/11/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5689 T7, CN 14h-17h 11/02/2023
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.5444 T2, T4,T6 9h - 11h 27/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5696 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/12/2022
90 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.5582 T2, T4,T6 17h45-19h15 07/11/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5842 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/11/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5112 T3, T5, T7 9h - 11h 16/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING-I.5849 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/02/2023
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5314 T3,T5 14h-17h 21/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6920 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6640 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/02/2023
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6324 T2, T4,T6 17h30-19h30 17/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6290 T2, T4,T6 17h30-19h30 17/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGTPI.6500 T7, CN 14h00-16h00 18/02/2023
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6364 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/02/2023
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I.6364 T2, T4,T6 19h30-21h30 18/11/2022
5 7
HWAITING! TOPIK 5
HWAITING-5.6991 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/12/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6506 T2, T4,T6 9h - 11h 15/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6365 T2, T4,T6 14h00-16h00 02/12/2022
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6970 T2, T4,T6 14h00-16h00 07/12/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.650 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/11/2022
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6240 T2, T4,T6 9h - 11h 15/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6137 T3, T5, T7 17h30-19h30 21/02/2023
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6352 T3, T5, T7 19h30-21h30 03/11/2022
89 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6270 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTTPI.6106 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 21/02/2023
89 7
HWAITING! TOPIK I
TPI.6500 T7, CN 14h00-16h00 20/11/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6132 T7, CN 9h - 11h 11/02/2023
9 8
DAESANG TOPIK 34
VIP.7162 T3, T5, T7 9h - 11h 03/01/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7174 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7866 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7646 T2, T4,T6 17h30-19h30 17/02/2023
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.7490 T2, T4,T6 19h30-21h30 25/02/2023
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.7350 T3, T5, T7 19h30-21h30 16/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7990 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/11/2022
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-II.7220 T7, CN 9h - 11h 25/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7438 T3, T5, T7 17h30-19h30 24/11/2022
86 8
DAESANG TOPIK I
DAESANG I.7328 T2, T4,T6 19h - 20h30 27/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.7632 T7, CN 14h00-16h00 25/02/2023
86 8
DAESANG TOPIK 34
OTTP34.7356 T2, T4,T6 17h45-19h15 22/02/2023
4 8
Topik 4
TOPIK-4.7158 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.7495 T2, T3, T4, T5, T6 13h30-16h30 10/11/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7885 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/10/2022
2 8
Topik2
TOPIK-2.7730 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7751 T3, T5, T7 14h00-16h00 20/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7343 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/02/2023
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-3.7615 T3, T5, T7 17h45-19h15 13/02/2023
3 8
HWAITING! TOPIK 3 Cấp Tốc
CT HWAITING!3-7078 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 10/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I-7031 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-7076 T7, CN 9h - 11h 18/02/2023
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-7046 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8820 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 16/02/2023
10
KLPT
CTKLPT.8863 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023
10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.8200 T2, T4,T6 17h45-19h15 22/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8250 T3, T5, T7 17h45-19h15 18/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8586 T3, T5, T7 19h30-21h30 17/11/2022
1 10
Topik1
TP1.8735 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/11/2022
3 10
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.8393 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/02/2023
2 10
Topik2
TP2.8951 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 23/11/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8373 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8709 T2, T4,T6 19h30-21h30 27/02/2023
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8103 T3, T5, T7 17h45-19h15 21/02/2023
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8530 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.848 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8716 T3, T5, T7 9h00-11h00 21/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.8646 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 27/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.8117 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/02/2023
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8963 T2, T4,T6 17h45-19h15 20/02/2023
10
KLPT
KLPT.820 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 21/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-TOPIK-34.9843 T2, T4,T6 17h30-19h30 20/02/2023
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-TOPIK-34.9428 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.951 T3, T5, T7 18h00-19h30 21/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9455 T3, T5, T7 19h30-21h30 05/01/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9399 T3, T5, T7 17h30-19h30 18/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9351 T2, T4,T6 17h30-19h30 22/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9339 T2, T4,T6 14h00-16h00 04/01/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9950 T3, T5, T7 14h00-16h00 17/12/2022
4 14
Topik 4
TOPIK-4.9706 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/02/2023
5 14
HWAITING! TOPIK 5
HWAITING-5.9267 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 20/11/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING 34.9888 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9877 T3, T5, T7 8h30 - 10h30 29/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9550 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/01/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9551 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9617 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/01/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9914 T2, T4,T6 17h30-19h30 06/01/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.9527 T7, CN 14h00-16h00 30/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.9986 T7, CN 9h - 11h 07/01/2023
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!TP34.9116 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/12/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.9917 T3, T5, T7 9h - 11h 10/11/2022
2 14
Topik2
TOPIK2.9430 T2, T4,T6 19h30-21h30 25/11/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING--TOPIK-34.9358 T3, T5, T7 19h30-21h30 29/11/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-TOPIK-34.9577 T3, T5, T7 14h00-16h00 29/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9141 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.917 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING-I-CT.9466 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-TPI.9953 T3, T5, T7 9h - 11h 24/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!TPI.9701 T3, T5, T7 18h00-19h30 29/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING--TOPIK-34.9479 T2, T4,T6 9h - 11h 24/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING!TOPIK 3.9498 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/11/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!TP34.9254 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!TPI.910 T3, T5, T7 17h30-19h30 28/11/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!TPI.909 T2, T4,T6 9h - 11h 22/02/2023
14
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-TPI.9165 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 24/11/2022
14
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-TPI.9128 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 25/11/2022
2 14
Topik2
HWAITING-TP2.9134 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/02/2023
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông