Nội dung bài viết

Đề thi TOPIK I lần 66 phần NGHE + ĐÁP ÁN (Thi 20/10/2019)

Đề thi TOPIK I lần 66 phần NGHE + ĐÁP ÁN do Hàn Ngữ SOFL tổng hợp và sưu tầm.

 

dap an de thi topik lan 66

Bạn có số điểm bao nhiêu? Tại sao?

 

※ [1~4]다음을 듣고 <보기>와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오.
1.
① 네, 우유가 싫어요.
② 아니요, 우유예요. 
③ 네, 우유가 있어요.
④ 아니요, 우유가 많아요. 
Đáp án: 네, 우유가 있어요. 
2.
① 네, 모자가 없어요.
② 아니요, 모자가 싸요. 
③ 네, 모자가 작아요.
④ 아니요, 모자가 좋아요.
Đáp án: 아니요, 모자가 싸요
3.  
① 주말에 배워요.
② 수영을 배워요.
③ 친구하고 배워요.
④ 학교에서 배워요.
Đáp án: 수영을 배워요.
4.  
① 자주 만들었어요.
② 김밥을 만들었어요.
③ 동생이 만들었어요. 
④ 아침에 만들었어요. 
Đáp án: 동생이 만들었어요.
※ [5~6]다음을 듣고 <보기>와 같이 이어지는 말을 고르십시오.
5.  
① 괜찮아요.
② 고마워요.
③ 죄송해요.
④ 부탁해요.
Đáp án: 고마워요. 
6.  
① 반갑습니다.
② 모르겠습니다.
③ 잘 지냈습니다.
④ 여기 있습니다. 
Đáp án: 반갑습니다.
※ [7~10]여기는 어디입니까?<보기>와 같이 알맞은 것을 고르십시오.
7.  
① 학교
② 꽃집 
③ 백화점 
④ 도서관 
Đáp án: 백화점 
8.  
① 약국 
② 식당 
③ 은행 
④ 서점 
Đáp án: 서점 
9.  
① 공항 
② 극장 
③ 회사 
④ 시장 
Đáp án: 공항
10.  
① 미용실 
② 사진관 
③ 정류장 
④ 우체국 
Đáp án: 우체국 
 
※ [11~14]다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까?<보기>와 같이 알맞은 것을 고르십시오.
11.  
① 나라
② 운동
③ 이름 
④ 과일 
Đáp án: 과일 
12.  
① 나이 
② 날짜 
③ 시간 
④ 요일 
Đáp án: 나이 
13.  
① 음악 
② 직업 
③ 선물 
④ 식사 
Đáp án: 선물 
14.  
① 주말 
② 여행 
③ 취미 
④ 계절 
Đáp án: 계절 
 
※ [15~16]다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오.
15.  Đáp án ①
16.  Đáp án ②
※ [17~21]다음을 듣고 <보기>와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오.
17.  
① 남자는 약속에 늦었습니다. 
② 여자는 영화표를 살 겁니다. 
③ 남자는 저녁을 먹고 있습니다. 
④ 여자는 버스를 잘못 탔습니다. 
Đáp án: 여자는 버스를 잘못 탔습니다.
18.  
① 여자는 커피를 가지고 갈 겁니다. 
② 남자는 여자에게 주스를 받았습니다. 
③ 남자는 커피를 두 잔 준비해야 합니다. 
④ 여자는 새로 나온 주스를 자주 마십니다. 
Đáp án: 여자는 커피를 가지고 갈 겁니다.
19.  
① 여자는 휴가 때 책을 못 읽었습니다. 
② 남자는 휴가 때 여자와 여행했습니다. 
③ 남자는 제주도에서 휴가를 보냈습니다. 
④ 여자는 한라산에 가 본 적이 있습니다. 
Đáp án: 남자는 제주도에서 휴가를 보냈습니다. 
20.  
① 남자는 장갑을 찾았습니다. 
② 남자는 옷을 입어 보고 있습니다. 
③ 남자는 여자에게 장갑을 줬습니다. 
④ 남자는 까만색 옷을 잃어버렸습니다. 
Đáp án: 남자는 장갑을 찾았습니다.  
21.  
① 여자는 혼자 도서관에 갈 겁니다. 
② 여자는 컴퓨터를 고치고 있습니다. 
③ 남자는 발표 준비를 다 끝냈습니다. 
④ 남자는 컴퓨터실에 가려고 합니다. 
Đáp án: 남자는 컴퓨터실에 가려고 합니다. 
 
※ [22~24]다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오.
22.  
① 걸어서 박물관에 가고 싶습니다. 
② 근처에 박물관이 있으면 좋겠습니다. 
③ 박물관은 천천히 보는 것이 좋습니다. 
④ 박물관에서는 조용히 이야기해야 합니다. 
Đáp án: 걸어서 박물관에 가고 싶습니다. 
 
23.  
① 옷장을 빨리 사고 싶습니다. 
② 큰 옷장을 사는 것이 좋습니다. 
③ 옷장에 넣을 옷을 정리해야 합니다. 
④ 옷장을 직접 보고 사는 것이 좋습니다. 
Đáp án: 큰 옷장을 사는 것이 좋습니다. 
24.  
① 행사 날짜를 바꾸고 싶습니다. 
② 행사가 일찍 끝나면 좋겠습니다. 
③ 이번 주에 회의를 해야 합니다. 
④ 회의를 자주 하는 것이 좋습니다. 
Đáp án: 행사가 일찍 끝나면 좋겠습니다

 ※ [25~26]다음을 듣고 물음에 답하십시오.

25. 여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오.
① 배우를 소개하려고 
② 감사 인사를 하려고 
③ 공연 시간을 알리려고 
④ 공연 내용을 설명하려고 
Đáp án: 감사 인사를 하려고
26. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.
① 이 공연은 잠시 후에 시작합니다. 
② 이 공연을 보러 온 사람이 많았습니다. 
③ 이 공연을 할 때 힘든 일이 없었습니다. 
④ 이 공연은 앞으로 6개월 동안 할 겁니다. 
Đáp án: 이 공연을 보러 온 사람이 많았습니다. 
 
※ [27~28]다음을 듣고 물음에 답하십시오.
27. 두 사람이 무엇에 대해 이야기를 하고 있는지 고르십시오.
① 어릴 때의 꿈 
② 배우고 싶은 것 
③ 앞으로 해야 할 일 
④ 취미 생활의 좋은 점 
Đáp án: 어릴 때의 꿈
28. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.
① 여자는 만화가가 되었습니다. 
② 여자는 하고 싶은 일이 없었습니다. 
③ 남자는 어릴 때 축구를 잘했습니다. 
④ 남자는 요즘 축구 경기를 못 봅니다. 
Đáp án: 여자는 만화가가 되었습니다. 
 
※ [29~30]다음을 듣고 물음에 답하십시오.
29. 남자가 이 일을 좋아하는 이우를 고르십시오.
① 인터넷 방송이 편해서 
② 요리를 쉽게 할 수 있어서 
③ 글을 쓰는 것이 재미있어서 
④ 새로운 경험을 할 수 있어서 
Đáp án: 새로운 경험을 할 수 있어서 
30. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.
① 남자는 책을 재미있게 썼습니다. 
② 남자는 식당에서 일하려고 합니다
③ 남자는 요리 방법을 쉽게 설명해 줍니다.
④ 남자는 예전에 방송을 한 적이 있습니다. 
Đáp án: 남자는 요리 방법을 쉽게 설명해 줍니다.
Tham khảo thêm:
Đề thi TOPIK II lần 66 phần Nghe + ĐÁP ÁN (Thi 20/10/2019)
Đề thi TOPIK II lần 66 phần Viết (Thi ngày 20/10/2019)

Đề thi TOPIK II lần 66 phần Đọc (Thi ngày 20/10/2019)
Đề thi TOPIK I lần 66 phần ĐỌC + ĐÁP ÁN (Thi 20/10/2019)


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông