Nội dung bài viết

Mẫu câu hỏi và mẫu đáp án đề thi NÓI TOPIK – TOPIK 말하기

Trang chủ topik.go.kr đã đăng form đề, mẫu câu hỏi và mẫu đáp án đề thi TOPIK nói - TOPIK 말하기 cho các sỹ tử tham khảo.

Trang chủ topik.go.kr đã đăng form đề, mẫu câu hỏi và mẫu đáp án đề thi TOPIK nói - TOPIK 말하기 cho các sỹ tử tham khảo.

 

Sau một năm tổ chức các kỳ thi thử, kỳ thi nói chính thức đầu tiên sẽ diễn ra vào 19/11/2022 tại Hàn Quốc, lệ phí 80.000won.

 

Từ năm 2023, trường hợp sở hữu chứng chỉ TOPIK nói với cấp 4 trở lên sẽ được cộng thêm 3 điểm khi xét học bổng chính phủ GKS.

 

Thời gian thi là 30 phút với 6 câu hỏi dưới đây.

 

Tips ôn tập tham khảo tại trang chủ TOPIK (https://www.topik.go.kr/HMENU0/HMENU00049.do...)

 

Xem thêm:

 

>>> Kỳ thi NÓI TOPIK được triển khai lần đầu vào tháng 11 năm nay tại Hàn Quốc

 

>>> Thông tin chính thức đầu tiên về bài thi NÓI TOPIK 

 

MẪU CÂU HỎI TOPIK 말하기

 

Câu 1. 질문에 대답하기 - Trả lời câu hỏi

 

Đây là câu hỏi sơ cấp, yêu cầu thí sinh nghe hiểu và trả lời câu hỏi một cách hợp lý.

Câu hỏi có thể liên quan đến bản thân, những người xung quanh, sự vật, sự việc, kế hoạch nào đó, những tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Thí sinh có 20s chuẩn bị và 30s để trả lời

 

Mẫu câu hỏi: 취미가 뭐예요? 그 취미에 대해 이야기하세요.

 

Mẫu đáp án: 제 취미는 영화 보기예요. 저는 시간 있을 때 영화관에 가요. 집에서도 영화를 자주 봐요. 저는 재미있는 영화를 좋아해요. 슬픈 영화도 잘 봐요. 저는 이번 주말에 친구와 함께 영화관에 갈 거예요.

 

Câu 2. 그림보고 역할 수행하기 - Đóng vai nhân vật theo tranh

 

Tranh sẽ xoay quanh chủ đề về các tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày như đời sống, mua sắm, các nơi công cộng và giao thông công cộng. 

Thí sinh có 30s chuẩn bị và 40s để trả lời.

 

Mẫu câu hỏi: 

 

여자: 택시를 타고 있습니다. 택시 기사에게 내리고 싶은 곳을 이야기하세요.

남자:  손님, 여기가 한국대학교 정문인데요. 여기서 내려 드릴까요?

Mẫu câu hỏi bài thi nói TOPIK

 

Mẫu đáp án:

 

아니요, 기사님. 학교 안에 있는 기숙사까지 가 주세요. 정문으로 들어가면 사거리가 나오는데, 거기에서 왼쪽으로 가시면 돼요. 가다 보면 도서관이 나와요. 도서관을 지나서 조금 가면 오른쪽에 작은 길이 있어요. 그 길로 조금 가면 왼쪽에 기숙사가 있어요. 그 앞에서 내려 주세요.

 

Câu 3. 그림 보고 이야기하기 - Kể chuyện theo tranh

 

Câu hỏi này thuộc dạng trung cấp, yêu cầu miêu tả tình huống hay hành động của nhân vật trong tranh theo thứ tự.

Nội dung bức tranh là các vấn đề xã hội quen thuộc như trong trường học, công ty, trải nghiệm văn hóa.

Thí sinh có 40s chuẩn bị và 60s để trả lời.

 

Mẫu câu hỏi:

 

민수 씨가 춤 경연 대회에 참가했습니다. 민수 씨에게 무슨 일이 있었는지 이야기하세요.

Mẫu câu hỏi bài thi nói TOPIK

Mẫu đáp án:

 

춤 경연 대회가 얼마 남지 않았어요. 민수 씨와 친구들은 땀을 흘리며 열심히 대회를 준비했어요. 드디어 대회 날이 되었어요. 무대에 올라가기 전에 민수 씨와 친구들은 다른 팀의 공연을 보면서 무척 긴장을 했어요. 하지만 무대에 올라가고 나서 민수 씨 팀은 하나도 떨지 않고 정말 멋있게 춤을 췄어요. 사람들도 소리를 지르며 즐거워했어요. 경연이 모두 끝난 후에 시상식을 했는데 민수 씨 팀이 1등을 했어요. 친구들은 정말 기뻐했고 민수 씨도 너무 좋아서 눈물이 났어요.

 

Câu 4. 대화 완성하기 - Hoàn thành đoạn hội thoại

 

Câu hỏi ở mức trung cấp nhằm đánh giá khả năng phản xạ với mạch hội thoại, yêu cầu thí sinh đóng vai một trong hai người của đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

Thí sinh có 40s chuẩn bị và 60s để trả lời.

 

Mẫu câu hỏi: 

 

두 사람이 아파트 놀이터에 설치할 운동 기구에 대해 이야기하고 있습니다. 남자의 마지막 말을 듣고 여자가 할 말로 대화를 완성해보세요.

Mẫu câu hỏi bài thi nói TOPIK

남자:  우리 아파트 놀이터에 운동 기구를 설치할 거라고 하던데, 얘기 들었어요?

여자:  네. 그런데 어린이 놀이터에 어른들 운동 기구가 있으면 좀 위험하지 않을까요?

             어린 아이들이 잘못 사용하다가 크게 다칠 수도 있어요.

남자:  그건 안내문을 설치하면 될 거 같은데요. 그럼 어떻게 하는 게 좋을까요?

 

Mẫu đáp án:

 

안내문을 설치해도 문제가 해결될 것 같지는 않아요. 아이들은 안내문을 잘 읽지 않고, 또 놀이터에는 글을 잘 모르는 어린 아이들도 많이 오잖아요 놀이터는 아이들이 안전하고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 곳이어야 된다고 생각해요. 그렇기 때문에 아이들에게 위험할 수 있는 운동 기구를 놀이터에 설치하는 건 안 좋은 것 같아요. 어른들을 위한 운동 기구는 놀이터가 아닌 다른 장소에 설치하면 좋겠어요.

 

Câu 5: 자료 해석하기 - Phân tích tài liệu

 

Câu hỏi này thuộc mức cao cấp, nhằm đánh giá khả năng phân tích các vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, khoa học, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, chính trị, môi trường,... dựa trên tài liệu có sẵn (biểu đồ) và đưa ra ý kiến của bản thân.

Thí sinh có 70s chuẩn bị và 80s để trả lời.

 

Mẫu câu hỏi: 뉴스를 듣고 자료에 제시된 사회 현상의 변화를 설명하십시오. 그리고 이러한 현상이 사회에 미치는 영향을 두 가지 말하십시오.

 

남자:   다음 뉴스입니다. 요즘 인터넷으로 은행 업무를 보는 사람들이 많은데요. 조사 결과 2010년부터 2020년까지 인터넷 금융 거래 이용률에 큰 변화가 있었습니다. 같은 기간 은행 지점 수 역시                  달라진 것으로 나타났습니다.

Mẫu câu hỏi bài thi nói TOPIK

Mẫu đáp án:  

 

자료에 따르면 2010년부터 2020까지 10년간 인터넷 금융 거래 이용률은 25%에서 60%까지 증가했는데 같은 기간 은행 지점 수는 천 개 이상 줄었습니다. 이러한 변화가 나타난 이유는 스마트폰과 같은 전자 기기를 통해 손쉽게 금융 거래를 할 수 있는 환경이 조성되었기 때문입니다. 과거에는 은행에 직접 방문해서 처리하던 일들을 지금은 인터넷으로 하는 경우가 많아지다 보니 은행 지점의 필요성이 적어지면서 지점 수가 줄어들게 된 것입니다. 

이러한 현상이 사회에 미치는 영향은 부정적 측면과 긍정적 측면에서 살펴볼 수 있습니다. 은행 지점이 크게 줄어든 것은 인터넷을 잘 다루지 못하는 사람들에게는 매우 큰 불편함을 느끼게 할 것이고, 은행 일자리가 줄어들게 할 가능성이 있다는 부정적 영향을 예상할 수 있습니다. 반면, 은행의 입장에서는 지점 유지 비용을 줄일 수 있고 이를 미래지향적 금융 거래 시스템을 구축하는 데 투입함으로써 경쟁력 향상을 이룰 수 있다는 긍정적 영향도 예상해 볼 수 있습니다.

 

Câu 6. 의견 제시하기 - Nêu ý kiến, quan điểm cá nhân

 

Câu hỏi ở mức cao cấp yêu cầu thí sinh trình bày ý kiến, quan điểm cá nhân của mình một cách logic về các lĩnh vực chuyên môn, nội dung trừu tượng, các vấn đề xã hội, đồng thời đưa ra lập trường đồng tình hay phản đối về vấn đề đó.

Thí sinh có 70s chuẩn bị và 80s để trả lời.

 

Mẫu câu hỏi:

 

리더는 자신이 속한 조직을 이끄는 사람입니다. 리더의 생각과 행동은 조직은 물론 그 조직에 속한 구성원 전체에게 영향을 미칩니다. 훌륭한 리더의 조건은 무엇이라고 생각합니까? 리더가 갖춰야 할 조건 두 가지와 그 근거를 말하십시오.

 

Mẫu đáp án:

 

리더가 어떤 사람인가에 따라 조직이 발전할 수도 있고 또 그렇지 않을 수도 있는데요. 저는 좋은 리더는 우선 정확한 판단력이 있어야 한다고 생각합니다. 리더는 자주 결정을 내려야 하는 순간을 만나게 됩니다. 예를 들면 어떤 사람에게 무슨 일을 맡길지, 조직이 무슨 일을 먼저 처리해야 할지와 같은 것들이죠. 그때 리더의 판단에 따라 일의 성패가 결정됩니다. 그러니까 리더는 어떤 일이 가장 신속하고 합리적인 방향으로 진행되도록 잘 판단할 수 있어야 됩니다.

그 다음은 추진력입니다. 아무리 뛰어난 안목으로 훌륭한 판단을 했더라도 추진력이 없으면 소용이 없습니다. 일을 하다 보면 일이 계획대로 진행되지 않거나 생각지도 못했던 난관에 부딪히게 되기도 합니다. 그럴 때 리더는 구성원들의 힘을 한데로 모아 일을 계속 진행시킬 수 있어야 됩니다. 저는 판단력과 추진력, 이 두 가지가 리더가 갖추어야 하는 가장 중요한 조건이라고 생각합니다.

 


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông